Algemene voorwaarden Stefanie Wierda

In deze algemene voorwaarden leg ik uit wat mijn voorwaarden zijn en kunt u lezen wat de rechten en verplichtingen zijn van u en van mij. Lees dit document goed door.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze voorwaarden, dan kunt u met mij contact opnemen via info@stefaniewierda.com

U kunt hier een pdf van mijn algemene voorwaarden downloaden: Algemene voorwaarden Stefanie Wierda Versie 0.1

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf ‘Stefanie Wierda’ bedoeld,  ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 74006916, gevestigd aan de Reginastraat 13 te Delfgauw.

1. Geldigheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle opdrachten die ik uitvoer, offertes die ik uitbreng en aanbiedingen die ik communiceer, of andere transacties waarvoor ik aangeef dat deze algemene voorwaarden gelden.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas geldig, als deze schriftelijk door ons zijn vastgelegd en overeengekomen. Dit kan ook per e-mail.

1.3 Als een bepaling in deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld op grond van de wet of door vernietiging, dan blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden altijd geldig.

We zullen dan overleggen over een nieuwe bepaling, die de ongeldige bepaling vervangt. We sluiten dan altijd aan bij het doel van de bepaling en de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen en betaling

2.1 Ik communiceer mijn prijzen en aanbiedingen op mijn website.

2.2 Mijn prijzen zijn altijd inclusief btw. Als u besluit het schilderij door mij te laten verzenden, dan komen daar verzendkosten bij.

2.3 Voor schilderijen op maat verstrek ik altijd een vrijblijvende offerte.

2.4 Mijn offertes, prijzen of aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten of aanbiedingen. U kunt dus geen rechten ontlenen aan een aanbieding of offerte.

2.5 De betalingstermijn is 14 dagen.

2.6 Op mijn website kunt u online via iDEAL betalen. U kunt ook via een bankoverschrijving betalen.

Het schilderij wordt pas uw eigendom als u het volledige bedrag van de factuur aan mij hebt betaald.

2.7 Als u na een afspraak besluit om een schilderij te kopen, dan kunt u het schilderij pas mee nemen na aanbetaling van tenminste 35% van het aankoopbedrag. Het schilderij wordt uw eigendom als u het volledige bedrag van de factuur aan mij hebt betaald.

3. Totstandkoming overeenkomst online aankoop schilderijen

3.1 Op mijn website bied ik schilderijen en reproducties aan. Op het moment dat u een bestelling plaatst en akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, komt de overeenkomst voor de koop van het schilderij tot stand.

Mijn algemene voorwaarden vormen onderdeel van de koopovereenkomst.

4. Bedenktermijn

4.1 Alleen als u een online aankoop hebt gedaan in mijn webshop heeft u recht op een bedenktijd van 14 dagen.

4.2 Het recht op bedenktijd heeft u niet als u na een afspraak met mij het schilderij koopt. Wel bied ik u in dat geval een proefplaatsing van 14 dagen aan.

4.3 Als u mij de opdracht geeft een schilderij op maat te maken, dan heeft u geen recht op bedenktijd.

4.4 De bedenktijd gaat in op het moment dat u het schilderij ontvangt.

4.5 Tijdens deze 14 dagen kunt u middels het model herroepingsformulier aangeven dat u van de overeenkomst af wilt. U moet dan het schilderij retour zenden of bij mij terug brengen.

4.6 De kosten voor het terugzenden zijn voor mij.

4.7 U ontvangt binnen 14 dagen na retour zending van het schilderij uw geld terug. Ik zal het geld storten op de rekening waarmee u het schilderij hebt betaald.

5. Proefplaatsing

5.1 Op aanvraag krijgt u een proefplaatsing. Met een proefplaatsing kunt u 14 dagen het schilderij uitproberen. U moet wel een borg van 50% van het aankoopbedrag aan mij betalen.

5.2 Besluit u na de proefplaatsing het schilderij niet te willen kopen, dan betaal ik u de borg terug nadat u het schilderij geretourneerd hebt. U moet het schilderij natuurlijk wel onbeschadigd aan mij teruggebracht of gestuurd hebben.

5.3 Besluit u het schilderij te kopen, dan wordt de borg beschouwd als een aanbetaling en moet u het restant van 50% aan mij te betalen.

5.4 Totdat het totale bedrag betaald is, blijft het volledige recht van eigendom van het schilderij bij mij liggen.

6. Schilderij op maat

6.1 Voor een schilderij op maat ontvangt u van mij een vrijblijvende offerte. Er is pas een opdracht als u akkoord gaat met mijn offerte en ik de opdracht bevestig.

6.2 Het akkoord moet u mij altijd schriftelijk geven. Dit kan ook per e-mail.

6.3 Na het akkoord ontvangt u van mij een factuur. Pas na de ontvangst van de aanbetaling van 35% zal ik starten met het schilderen van uw schilderij op maat. Na oplevering betaalt u de andere 65% van het factuurbedrag.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Na volledige betaling van het schilderij mag u bijna alles doen met het schilderij. Het is namelijk uw eigendom. Echter niet alles. Ik houd namelijk het auteursrecht op het schilderij.

7.2 Door dit auteursrecht mag u het schilderij niet zomaar zonder mijn toestemming kopiëren en/of er afbeeldingen van maken en deze verspreiden. Dit geldt zowel als u er geld mee verdient, als ook wanneer u er niets verdient. U kunt denken aan de volgende situaties:

Het maken van afbeeldingen, zoals een foto of een kopie van het schilderij en deze gebruiken ter decoratie van voorwerpen, zoals bijvoorbeeld mokken, T-shirts of andere zaken.
Afbeeldingen van het schilderij gebruiken voor folders, flyers, ansichtkaarten of andere communicatie uitingen.
7.3 U mag van mij wel een foto maken van het schilderij en deze op het internet via bijvoorbeeld social media delen of via een mail sturen aan kennissen en vrienden. U moet daarbij wel altijd mijn naam vermelden.

7.4 Wilt u wel een kopie of afbeelding van het schilderij maken en gebruiken en twijfelt u of u dit mag doen? Leg het altijd aan mij voor, of vraag vooraf schriftelijk toestemming aan mij.

7.5 Ik behoud het recht om het schilderij op mijn online portfolio te vermelden en dit schilderij te gebruiken voor reproducties en voor promotiedoeleinden, of het in andere producten  te gebruiken.

8. Aandachtspunten ophangen schilderij

8.1 Schilderijen zijn kwetsbaar. Ik adviseer u dan ook deze schilderijen met de nodige zorg en aandacht op te hangen en ook voorzichtig te zijn bij het verplaatsen van de schilderijen.

8.2 Als u kinderen en/of dieren hebt, dan is het verstandig om het schilderij op  kind- of diervriendelijke hoogte op te hangen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaat door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit de overeenkomst of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekeraar in het betreffende geval. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van mij.

9.2 Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.

9.3 Voordat u mij aansprakelijk stelt moet u mij eerst een schriftelijk bericht sturen (ingebrekestelling) waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u ontevreden bent of de reden dat u mij aansprakelijk wilt stellen en waarvoor.

In het bericht moet u mij dan een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken en/of op te heffen.

10. Conflict

10.1 Als er een conflict bestaat over de overeenkomst of koop van een schilderij, dan zullen we eerst proberen er onderling uit te komen.

10.2. Alleen als dit niet lukt, zullen we het voorleggen aan de bevoegde rechter.

10.3 Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.